Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Enkele partijen hebben een nieuwe vermogensbelasting voorgesteld in plaats van de huidige Box 3-heffing over fictief inkomen uit vermogen.

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024. Deze belast het vermogen zelf en in plaats van de fictieve inkomsten uit het vermogen (Box 3). Zo beogen de indieners de huidige problemen met Box 3 op te lossen. Maar er speelt meer.

Hoofdlijn
De initiatiefnemers stellen een progressieve heffing voor op vermogensbestanddelen die niet reeds onderdeel zijn van de heffing in Box 1 of Box 2 van de inkomstenbelasting. Beoogd wordt om als grondslag aan te sluiten bij de huidige Box 3 heffing. Het vermogen op zichzelf is echter de grondslag, niet het (veronderstelde) inkomen of rendement daaruit. Hiermee wordt een volwaardige vermogensbelasting gecreëerd, die niet valt te verwarren met een inkomstenbelasting. Gewone spaarders en het eigen huis worden ontzien. De regeling beoogt slechts de (zeer) vermogenden te belasten. Daartoe wordt een vrijstelling geïntroduceerd, en een progressief tarief.

Heffingsvrij vermogen en tarieven
Er geldt een heffingsvrij vermogen van € 100.000 per persoon. Voor een paar is het heffingsvrij vermogen € 200.000. Dit betekent dat het grootste deel van de Nederlanders niet met de heffing in aanraking komt. Er wordt een progressief tarief gehanteerd. Voor vermogens tussen € 100.000 en € 500.000 geldt een tarief van 1%, tussen € 500.000 en € 1 miljoen geldt een tarief van 2%, tussen € 1 miljoen en € 2 miljoen geldt een tarief van 3%, tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen 4% en boven € 5 miljoen geldt een tarief van 5%. Het gaat dus om een progressieve heffing.

BV’s en eigen woningen
De initiatiefnemers zijn zich ervan bewust dat onderhavig wetsvoorstel met deze keuzes in dit stadium een imperfecte vermogensbelasting is. Aandelen die een aanmerkelijk belang vormen zijn een belangrijk deel van de vermogenssamenstelling van de meest vermogende Nederlanders. Daarvoor zijn aanpassingen in Box 2 nodig. Het eigen huis is het belangrijkste vermogensbestanddeel van de meeste overige huishoudens. Voorts dient benoemd te worden dat pensioenvermogens niet onder de regeling vallen.

De initiatiefnemers vinden deze keuzes rechtvaardig, nu deze vermogensbestanddelen elders worden belast. Een vermogensbelasting die meer compleet is vereist een ingrijpende stelselwijziging die de reikwijdte van dit voorstel te buiten gaat. Bovendien kunnen op korte termijn op deze gebieden sneller en eenvoudiger resultaat bereikt worden, bijvoorbeeld door maatregelen te treffen op het gebied van de hypotheekrenteaftrek en tariefmaatregelen in Box 2 en de vennootschapsbelasting.

Let op: De analyse dat op deze wijze enkele problemen van de huidige Box 3 opgelost worden, lijkt juist. Matigen van de vermogensongelijkheid in Nederland is een van de andere doelstellingen. Of er een meerderheid voor dit voorstel te vinden zal zijn, is de vraag.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer