Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand overgedragen aan zijn dochter en schoonzoon, die het in BV-vorm hebben voortgezet. De overname is deels gefinancierd bij een bank (€ 550.000) en deels bij vader (€ 350.000 achtergesteld). Als het dealerschap vervalt, gaat de BV failliet. Is het verlies van vader op zijn vordering aftrekbaar?

Belaste terbeschikkingstelling
In dit geval leent vader geld aan een BV van verbonden personen. Fiscaal betekent dit belaste terbeschikkingstelling van vermogen, belastbaar in Box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Daarmee staat echter nog niet vast dat het verlies op de vorderingen aftrekbaar is. Als blijkt dat de leningen onzakelijk zijn, is het verlies namelijk niet aftrekbaar.

Onzakelijke lening?
Van een onzakelijke lening is sprake als van een lening aan een gelieerde partij geen – in wezen niet winstdelende – rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest om eenzelfde lening te verstrekken, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. In dat geval wordt een debiteurenrisico gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Behoudens bijzondere omstandigheden moet er dan van worden uitgegaan dat de geldverstrekker dit risico heeft aanvaard met de bedoeling niet zijn eigen zakelijke belang, maar het belang van de gelieerde partij te dienen. Het onzakelijk genomen debiteurenrisico bevindt zich dan in de privésfeer, dus bij de crediteur buiten de terbeschikkingstellingssfeer.

Toetsing rechter
Vader heeft geen zekerheden bedongen en zijn leningen waren achtergesteld bij de leningen van de bank. In de leningsovereenkomsten was bepaald dat de holding van de overnemers de enige schuldeiser was. Ook waren de overnemers na de inbreng in hun BV-structuur niet meer privé aansprakelijk en waren de leningen niet tussentijds opeisbaar. Bovendien was het eigen vermogen van de holding ten tijde van het verstrekken van de leningen negatief.

Deze feiten en omstandigheden maken dat sprake is van een financiering die een onafhankelijke derde niet onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden zou verstrekken en dus van onzakelijke leningen.

Oordeel rechter
Vader kan het verlies op de leningen niet ten laste van zijn inkomen brengen.

Tip: Wilt u als ondernemer uw kinderen financieel helpen bij de overname van uw bedrijf? Neem tijdig contact op met uw adviseur om de fiscale mogelijkheden te bespreken. 

Meer nieuws

Algemeen

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Betekent een slecht jaar voor een zelfstandige dat geen sprake meer is van een bron van inkomen zodat kostenaftrek vervalt?

Lees meer

Algemeen

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u als werkgever onbelast vergoeden. Wat zijn de spelregels?

Lees meer

Algemeen

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Geldt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ook voor een pas uitgebreid belang in de dochter-BV?

Lees meer