Update handreiking fiets van de zaak

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer geldt een bijtelling van 7%. De bijtelling is ook van toepassing op de elektrische fiets en de speed pedelec, maar geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen. De handreiking van de Belastingdienst is aangepast.

Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, dan wordt de fiets geacht ook voor privégebruik ter beschikking te staan. Voor dit privégebruik moet de werkgever per kalenderjaar een bedrag bij het loon tellen. Deze bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen (en dus niet voor woon-werkverkeer).

Ter beschikking gestelde fiets
In de volgende gevallen is sprake van een ter beschikking gestelde fiets:

  • Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.
  • Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
  • De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Waarde privégebruik fiets
De waarde van het privégebruik is 7% van de consumentenadviesprijs die de fabrikant of importeur bekendmaakt. Dit is de consumentenprijs inclusief omzetbelasting. Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft hiervoor een database opgezet. Deze vindt u op www.bijtellingfietsvandezaak.nl.

Als de werkgever de oorspronkelijke prijs niet kan achterhalen, moet hij uitgaan van de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets.

Accessoires en fietsverzekering
Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw. Als de werkgever geen factuur heeft van de terbeschikkingstelling geldt de waarde in het economisch verkeer.

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Let op: Een regenpak dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, is loon van uw werknemer. Maar de werkgever kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Loon in natura
De bijtelling voor het privégebruik van de fiets is loon in natura. De werkgever telt jaarlijks 7% bij het loon van de werknemer. De werkgever moet daarover loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden, premies werknemersverzekeringen betalen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen of de bijdrage Zvw inhouden.

Aanwijzen als eindheffingsloon
De bijtelling mag de werkgever ook aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan. Het bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Cafetariaregeling
Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage die de werknemer betaalt vanuit zijn nettoloon mag de werkgever in mindering brengen op de bijtelling. Het saldo van de bijtelling privégebruik fiets en de eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer mag op kalenderjaarbasis niet negatief zijn.

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Maar een werkgever kan deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden aan de werknemer.

Geen tegenbewijs mogelijk
Anders dan bij de auto van de zaak is het niet mogelijk om bij gering privégebruik tegenbewijs te leveren. De bijtelling fiets geldt altijd als een werknemer een ter beschikking gestelde fiets voor woon-werkverkeer mag gebruiken.

Kilometervergoeding
Betaalt de werkgever een vergoeding voor de kilometers die de werknemer rijdt met de fiets van de zaak? Dan is dit belast loon voor de werknemer. Er is namelijk sprake van vervoer vanwege de werkgever. De werkgever mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Overname fiets na afloop leaseperiode
Kan de waarde in het economische verkeer bij verkoop van de fiets aan de werknemer op een vast percentage van de aanschafwaarde worden gesteld?

Ja: op het moment van de verkoop, moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar is de restwaarde dan nihil.

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer