Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Ondernemers voor de BTW met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratiedrempel). Ze zijn daarbij niet gebonden aan een minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar of aan een wederopzegging. Deze goedkeuring is onlangs definitief ingevoerd met terugwerkende kracht.

Hoofdregel: registratiedrempel
Ondernemers moeten om uitreiking van aangiften vragen zodra zij BTW verschuldigd zijn. Nederlandse ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 kunnen er echter ook voor kiezen om de vrijstelling voor kleine ondernemers (KOR) toe te passen. In dat geval zijn ze geen BTW verschuldigd over hun leveringen en diensten, zijn ze ontheven van de administratieve verplichtingen, maar bestaat er ook geen recht op aftrek van BTW. Als een ondernemer kiest voor toepassing van de KOR is hij verplicht zich hiervoor aan te melden bij de Belastingdienst. De KOR-vrijstelling is dan van toepassing vanaf het eerste tijdvak dat minimaal vier weken ná die melding ingaat. De toepassing van de vrijstelling geldt tot wederopzegging door de ondernemer, maar ten minste voor drie jaar.

Waarom goedkeuring?
Voor een ondernemer die slechts een zeer geringe jaaromzet heeft en geen BTW wil terugvragen, levert de hoofdregel te veel administratieve lasten op. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een startende ondernemer die weinig kosten maakt waarop BTW drukt of een koper van een bestaande woning waarop de vorige eigenaar zonnepanelen heeft laten aanbrengen.

Goedkeuring
Een ondernemer, die zich nog niet voor de omzetbelasting heeft gemeld bij de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst, mag de kleineondernemersregeling toepassen zonder zich te melden, zolang zijn omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800 (registratiedrempel) bedraagt.

Een ondernemer die onder de registratiedrempel blijft en gebruik maakt van de goedkeuring is niet gebonden aan een wederopzegging van de KOR of de minimale termijn van drie jaar.

De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2020. Dat is de datum waarop de huidige kleineondernemersregeling van kracht werd. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers die onder de registratiedrempel blijven, maar verzuimd hebben om zich te melden, zich alsnog moeten melden.

Later alsnog registreren
De ondernemer mag zich op elk moment alsnog melden bij de Belastingdienst voor uitreiking van aangiften. De ondernemer moet dan vanaf de gewenste ingangsdatum de reguliere BTW-verplichtingen nakomen. Dit betekent onder meer dat hij ook vanaf dat moment BTW is verschuldigd over zijn belaste prestaties.

Als de ondernemer toch boven de registratiedrempel van € 1.800 uitkomt, is hij verplicht zich aan te melden als BTW-plichtig ondernemer en is hij vanaf het moment van overschrijding BTW verschuldigd over zijn belaste prestaties.

In beide situaties kan de ondernemer kiezen voor toepassing van de KOR als zijn jaaromzet maximaal € 20.000 bedraagt. Rekening houdend met de wettelijke aanmeldtermijn van minimaal vier weken, moet hij zich hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst en is hij daarbij dan wel gebonden aan de voorwaarden.

Let op: Ondernemers die zich al hebben gemeld (bijvoorbeeld omdat zij recht hebben op een teruggave van BTW) kunnen de goedkeuring niet toepassen en dienen zich voor een eventuele toepassing van de KOR aan te melden.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de onbelaste thuiswerkvergoeding, de bijtelling emissievrije auto’s, de milieu-investeringsaftrek, de fiscale regeling aandelenoptierechten, het gebruikelijk loon voor de DGA bij start-ups en de startersvrijstelling overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden.  

Lees meer

Algemeen

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische berichten over het landelijke vaccinatie- en testbeleid deelt. Ze gaat er echter mee door. Haar werkgever volgt het landelijke beleid en vindt dat de gedeelde berichten voor haar mogelijk schadelijk zijn. Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Lees meer

Algemeen

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde herstructurering aan elk van zijn twee kinderen € 5.000 waarmee ze ieder 5% van de aandelen van de Holding-BV kopen. De Belastingdienst corrigeert de verkoopprijs naar ruim € 500.000 en legt vader een navorderingsaanslag op.

Lees meer