Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief in LED-verlichting klopt bij de VOF aan voor werkkapitaal. Door de crisis is de LED-markt ingestort, maar hij verwacht sterke groei. De VOF verstrekt twee zakelijke leningen van in totaal € 250.000. Helaas gaat de zakenrelatie failliet. Is het verlies op de leningen aftrekbaar?

Het verlies op de leningen is aftrekbaar als het gaat om leningen die tot het ondernemingsvermogen van de VOF behoorden. Maar is dat hier het geval?

Lening uit ondernemings- of privévermogen: hoofdregels
Een door een ondernemer verstrekte lening gaat behoren tot diens ondernemingsvermogen als hij die lening heeft verstrekt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn onderneming.

Daaronder valt niet de verstrekking van een lening uit liquide middelen van de onderneming voor doeleinden welke aan de onderneming vreemd zijn, tenzij sprake is van de belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen op een zodanige wijze dat redelijkerwijze moet worden aangenomen dat deze middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zullen zijn.

Dat laatste is niet het geval bij risicovolle beleggingen. De aan dergelijke beleggingen verbonden risico’s zijn een gevolg van een buiten de ondernemingssfeer gelegen keuze. Daarom mogen de resultaten uit dergelijke beleggingen niet aan de onderneming worden toegerekend.

Tot het ondernemingsvermogen kunnen echter ook worden gerekend zaken die niet strikt voor het drijven van een onderneming worden gebruikt, bijvoorbeeld gelden of effecten die tot versteviging van het bedrijf dienen en zo nodig ten behoeve van de onderneming kunnen worden aangesproken, mits deze zaken niet dienstbaar zijn aan het persoonlijke belang van de ondernemer. Bovendien gelden winsten of verliezen uit transacties die niet tot de normale ondernemingsuitoefening behoren, niettemin als winst of verlies uit die onderneming, als tussen het resultaat en de ondernemingsuitoefening een nauw verband bestaat.

Oordeel rechter
De VOF heeft zeer risicovolle leningen verstrekt aan een partij volledig buiten de eigen branche. Tussen de bedrijfsactiviteiten van de zakenrelatie en die van de VOF bestaat geen verband. De lening dient als privévermogen te worden aangemerkt en daarom is het verlies niet aftrekbaar.  

Tip: Wilt u als ondernemer gelden uitlenen aan een zakenrelatie? Neem tevoren contact op met uw adviseur om de fiscale gevolgen, maar ook eventuele alternatieven, goed door te spreken. 

Meer nieuws

Algemeen

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen.

Lees meer

Algemeen

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden.

Lees meer

Algemeen

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun […]

Lees meer