Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief in LED-verlichting klopt bij de VOF aan voor werkkapitaal. Door de crisis is de LED-markt ingestort, maar hij verwacht sterke groei. De VOF verstrekt twee zakelijke leningen van in totaal € 250.000. Helaas gaat de zakenrelatie failliet. Is het verlies op de leningen aftrekbaar?

Het verlies op de leningen is aftrekbaar als het gaat om leningen die tot het ondernemingsvermogen van de VOF behoorden. Maar is dat hier het geval?

Lening uit ondernemings- of privévermogen: hoofdregels
Een door een ondernemer verstrekte lening gaat behoren tot diens ondernemingsvermogen als hij die lening heeft verstrekt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn onderneming.

Daaronder valt niet de verstrekking van een lening uit liquide middelen van de onderneming voor doeleinden welke aan de onderneming vreemd zijn, tenzij sprake is van de belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen op een zodanige wijze dat redelijkerwijze moet worden aangenomen dat deze middelen tijdig weer in de onderneming beschikbaar zullen zijn.

Dat laatste is niet het geval bij risicovolle beleggingen. De aan dergelijke beleggingen verbonden risico’s zijn een gevolg van een buiten de ondernemingssfeer gelegen keuze. Daarom mogen de resultaten uit dergelijke beleggingen niet aan de onderneming worden toegerekend.

Tot het ondernemingsvermogen kunnen echter ook worden gerekend zaken die niet strikt voor het drijven van een onderneming worden gebruikt, bijvoorbeeld gelden of effecten die tot versteviging van het bedrijf dienen en zo nodig ten behoeve van de onderneming kunnen worden aangesproken, mits deze zaken niet dienstbaar zijn aan het persoonlijke belang van de ondernemer. Bovendien gelden winsten of verliezen uit transacties die niet tot de normale ondernemingsuitoefening behoren, niettemin als winst of verlies uit die onderneming, als tussen het resultaat en de ondernemingsuitoefening een nauw verband bestaat.

Oordeel rechter
De VOF heeft zeer risicovolle leningen verstrekt aan een partij volledig buiten de eigen branche. Tussen de bedrijfsactiviteiten van de zakenrelatie en die van de VOF bestaat geen verband. De lening dient als privévermogen te worden aangemerkt en daarom is het verlies niet aftrekbaar.  

Tip: Wilt u als ondernemer gelden uitlenen aan een zakenrelatie? Neem tevoren contact op met uw adviseur om de fiscale gevolgen, maar ook eventuele alternatieven, goed door te spreken. 

Meer nieuws

Algemeen

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat niet tussentijds kan worden opgezegd. In januari 2021 krijgt ze bericht dat het eetcafé vanwege de corona-pandemie per eind januari gaat sluiten. Ze hoeft ingaande februari niet meer te komen. De werkgever betaalt door tot april 2021. De medewerkster […]

Lees meer

Algemeen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. TVL Q4 2021 is nagenoeg gelijk aan TVL Q3 2021. De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het […]

Lees meer

Algemeen

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Lees meer