Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. 

De werkgever kan een kerstpakket dus aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte. Als de werkgever het kerstpakket aanwijst als eindheffingsloon, doet hij dit uiterlijk op het moment van verstrekken van het pakket. Hij houdt hierbij rekening met de gebruikelijkheidstoets. Hoe de werkgever de aanwijzing regelt is vormvrij, maar uit de loonadministratie moet blijken welke keuze hij heeft gemaakt. 

Voor het kerstpakket geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. De waarde komt ten laste van de vrije ruimte. Als geen vrije ruimte meer beschikbaar is, moet de werkgever 80% eindheffing betalen over het deel dat boven de vrije ruimte uitkomt. 

Verzendkosten
Verzendt de werkgever het kerstpakket naar de werknemer? Dan zijn de verzendkosten van het kerstpakket onderdeel van de waarde van het pakket. De waarde van het kerstpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. 

Voorbeeld: Een werkgever verzendt een kerstpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn € 50 en de verzendkosten zijn € 5. Het loon in natura per werknemer bedraagt € 55. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Er komt dan een bedrag van € 55 ten laste van de vrije ruimte. 

Verplicht eindheffingsloon voor postactieve werknemers
Kerstpakketten die u geeft aan postactieve werknemers zijn altijd eindheffingsloon als u deze ook geeft aan de actieve werknemers. 

Uitzendkrachten
Stel, u verstrekt een kerstpakket aan uw werknemers en aan een uitzendkracht. Hoe moeten u en het uitzendbureau daarmee omgaan? Aangezien de uitzendkracht het kerstpakket van u ontvangt en niet van het uitzendbureau, is sprake van loon van derden.

Het uitzendbureau kan uw kerstpakket voor de uitzendkracht aanwijzen als eindheffingsloon als het uitzendbureau hierover loonheffingen moet inhouden. Dit is alleen het geval als:

  • in de uitzendovereenkomst rekening is gehouden met dit kerstpakket, óf
  • de opdrachtgever en het uitzendbureau tot hetzelfde concern behoren en het kerstpakket wordt verstrekt met medeweten van het uitzendbureau.

In andere gevallen hoeft het uitzendbureau geen loonheffingen in te houden over het kerstpakket. De uitzendkracht moet de waarde van het kerstpakket dan aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB).

Regeling ‘Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers’
Als het uitzendbureau geen loonheffingen hoeft in te houden, kunt u er – onder voorwaarden – voor kiezen om eindheffing af te dragen over het kerstpakket dat u aan de uitzendkracht geeft.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • U moet schriftelijk aan de uitzendkracht mededelen dat u de eindheffing toepast.
  • U moet vastleggen wie uw kerstpakket ontvangt.

Deze mogelijkheid om eindheffing af te dragen geldt voor verstrekkingen aan derden, bijvoorbeeld uitzendkrachten, die een werkgever tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid aan eigen werknemers geeft. De uitzendkracht hoeft het kerstpakket dan niet aan te geven in zijn aangifte IB.

Tarief
De eindheffing is 45% bij een verstrekking tot en met een waarde van € 136. Is de waarde in het economische verkeer meer dan € 136, dan is de eindheffing 75%.

Eindheffing aangeven in de aangifte
In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing in de rubriek ‘Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’.

Meer nieuws

Algemeen

UBO-register blijft dicht

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het UBO-register tijdelijk op slot gegaan. Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de uitspraak zorgvuldig geanalyseerd. Het rapporteert nu de uitkomsten en de praktische gevolgen van de uitspraak voor het Nederlandse rechtssysteem.

Lees meer

Algemeen

Concurrentiebeding werkt

Een bedrijfsmakelaar heeft een vast contract als junior vastgoedconsultant. In het contract is een concurrentiebeding van een jaar voor de regio met boeteclausule opgenomen. Na 1,5 jaar wordt gesproken over toetreding als partner. Als dat niet doorgaat, downloadt hij alle dossiers, neemt ontslag en gaat aan de slag voor een concurrent in dezelfde plaats in […]

Lees meer

Algemeen

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Naast een  dienstverband van 0,6 FTE, drijft iemand een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Als ondernemer is hij lid van enkele raden van toezicht en verricht hij advieswerk. De Belastingdienst schrapt het urenoverzicht op basis waarvan de ondernemer zelfstandigenaftrek heeft geclaimd. De ondernemer gaat in beroep bij de belastingrechter.

Lees meer