Geen VOG, einde contract

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een medewerkster van een bedrijf in mobiele telefonie krijgt een tijdelijk contract met daarin een ontbindende voorwaarde: ze moet binnen twee maanden een Verklaring Omtrent Gedrag aanleveren. Zo niet, dan eindigt de overeenkomst na afloop van deze termijn. Ze ontvangt haar VOG te laat, op dezelfde dag als de brief, waarin het einde van haar contract wordt bevestigd. Ze gaat naar de rechter.

Tijdig aanleveren verantwoordelijkheid medewerkster
Volgens de rechter moet haar duidelijk zijn geweest dat ze zelf verantwoordelijk was voor het tijdig aanleveren van de VOG. Eventuele vertragingen in het aanvragen en verkrijgen van de VOG komen voor haar rekening en risico. Ook moet haar duidelijk zijn geweest wat de consequentie zou zijn als ze de VOG niet of te laat zou aanleveren.

Toetsing ontbindende voorwaarde: drie elementen
Een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is volgens de hoogste rechter mogelijk, maar alleen als is voldaan aan drie elementen. Het opnemen van een ontbindende voorwaarde mag geen strijdigheid opleveren met het ontslagrecht, de vervulling van de ontbindende voorwaarde dient objectief te worden bepaald en na de vervulling van de ontbindende voorwaarde moet geen invulling meer kunnen worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst.

Strijdigheid met ontslagrecht
Deze ontbindende voorwaarde – het tijdig aanleveren van een VOG – is niet in strijd met enige wettelijke bepaling dan wel een opzegverbod. De VOG is in dit geval zelfs wettelijk verplicht omdat de medewerkster zich onder meer bezig hield met financiële diensten rond consumentenkrediet.  Het eisen van een VOG binnen twee maanden vindt de rechter redelijk, geoorloofd en gerechtvaardigd.

Vervulling voorwaarde objectief bepaald
Het vervullen van de ontbindende voorwaarde kon objectief bepaald kon worden en was niet afhankelijk van de subjectieve waardering door één partij. Het afgeven van een VOG geschiedt door het ministerie en het verkrijgen van een VOG is niet afhankelijk van de wil van de contractspartijen. De arbeidsovereenkomst bevat daarnaast een concrete vooraf kenbare termijn. De medewerkster heeft, door ondertekening van de arbeidsovereenkomst, ingestemd met deze ontbindende voorwaarde.

Invulling arbeidsovereenkomst onmogelijk na vervulling voorwaarde
Voor de uitoefening van de functie is een VOG wettelijk verplicht. Dus kan aan de arbeidsovereenkomst geen invulling worden gegeven zonder VOG. Aan het derde element is eveneens voldaan.

Oordeel rechter
Naar het oordeel van de kantonrechter is aan de drie elementen voldaan en heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst door het inroepen van de ontbindende voorwaarde rechtsgeldig beëindigd. De werkneemster moet de proceskosten van de werkgever vergoeden.

Tip: Voor sommige functies is een VOG wenselijk of wettelijk verplicht. Met een ontbindende voorwaarde en een redelijke termijn om de VOG aan te leveren, kan de werknemer direct aan de slag. Komt de VOG niet of te laat, dan is dat voor rekening van de werknemer, mits deze procedure en de eventuele consequentie de werknemer duidelijk waren.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de onbelaste thuiswerkvergoeding, de bijtelling emissievrije auto’s, de milieu-investeringsaftrek, de fiscale regeling aandelenoptierechten, het gebruikelijk loon voor de DGA bij start-ups en de startersvrijstelling overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden.  

Lees meer

Algemeen

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische berichten over het landelijke vaccinatie- en testbeleid deelt. Ze gaat er echter mee door. Haar werkgever volgt het landelijke beleid en vindt dat de gedeelde berichten voor haar mogelijk schadelijk zijn. Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Lees meer

Algemeen

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde herstructurering aan elk van zijn twee kinderen € 5.000 waarmee ze ieder 5% van de aandelen van de Holding-BV kopen. De Belastingdienst corrigeert de verkoopprijs naar ruim € 500.000 en legt vader een navorderingsaanslag op.

Lees meer