Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Bel ons op
0412 - 64 56 55

Een zelfstandige ingenieur bedenkt en ontwikkelt magnetische koppelingen voor een bedrijf dat deze produceert. Hij factureert al vier jaar maandelijks de overeengekomen fee met BTW.  Dan wil het bedrijf de samenwerking binnen drie weken stoppen. De ingenieur stelt dat sprake was van een arbeidsovereenkomsten en van onterecht ontslag op staande voet. Hij claimt totaal ruim € 325.000 aan vergoedingen. Hoe oordeelt de rechter?

Toetsingskader
Het gaat om de rechten en verplichtingen die partijen bij het aangaan van hun rechtsverhouding voor ogen stonden, maar ook om de  wijze waarop partijen uitvoering en inhoud hebben gegeven aan hun rechtsverhouding.

Beoordeling
Volgens de rechter is geen sprake geweest van een arbeidsovereenkomst. Uit niets blijkt immers dat partijen een arbeidsovereenkomst voor ogen heeft gestaan, niet in de schriftelijke vastlegging en evenmin in de gedragingen van partijen. De ingenieur kreeg betaald door iedere maand, op briefpapier van zijn eenmanszaak, zijn fee in rekening te brengen, vermeerderd met omzetbelasting. Over vakantietoeslag, vakantiedagen en/of pensioen, zaken die toch onlosmakelijk verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, is nooit met één woord tussen partijen gesproken.

Het kan zijn dat de ingenieur, zoals hij beweert, alles aan zijn boekhouder gaf en zich niet bezighield met de financiële kant van de zaak, maar ook de boekhouder heeft kennelijk geen aanleiding gezien hem erop te wijzen dat hij, recht zou hebben op een vakantietoeslag. De boekhouder heeft ook nooit gevraagd om loonstroken en/of jaaropgaven. Kortom, ook volgens de boekhouder was van een arbeidsovereenkomst geen sprake

Het maandelijks factureren van een vast bedrag voor vier dagen werken in de week doet weliswaar denken aan ‘arbeid’ en ‘loon’, maar hier tegenover staat dat de ingenieur zelf bepaalde waar en wanneer hij werkte en hij voerde geen overleg over het opnemen van bijvoorbeeld vakantie. Bovendien mocht hij er opdrachten voor anderen naast doen. De ingenieur was een vrij man en zo gedroeg hij zich ook. Uiteindelijk heeft juist dit onafhankelijke gedrag geleid tot de wens van de opdrachtgever om de samenwerking te beëindigen.

Oordeel rechter
Van een arbeidsovereenkomst was geen sprake. De uitsluitend op een arbeidsovereenkomst gebaseerde claims zijn daarom niet toewijsbaar. Bovendien wordt de ingenieur veroordeeld in de kosten van de procedure.

Redelijkheid en billijkheid
De rechter merkt nog op dat het onder omstandigheden in strijd met de redelijkheid en de billijkheid kan zijn een duurcontract zoals de overeenkomst tussen de ingenieur en de opdrachtgever op een termijn van drie weken  eenzijdig op te zeggen. Dat heeft de advocaat van de ingenieur echter niet gesteld. Daarom kan de kantonrechter daar niets over zeggen.

Let op: Als opdrachtgever kan het u gebeuren, dat een door u langdurig ingeschakelde zzp-er achteraf stelt dat hij altijd in dienstbetrekking heeft gewerkt. Zorg er daarom voor dat de samenwerking, op papier en vooral ook in de feitelijke uitvoering, zo weinig mogelijk elementen van een arbeidsovereenkomst bevat. We adviseren u hier graag over.

Meer nieuws

Algemeen

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de onbelaste thuiswerkvergoeding, de bijtelling emissievrije auto’s, de milieu-investeringsaftrek, de fiscale regeling aandelenoptierechten, het gebruikelijk loon voor de DGA bij start-ups en de startersvrijstelling overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden.  

Lees meer

Algemeen

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische berichten over het landelijke vaccinatie- en testbeleid deelt. Ze gaat er echter mee door. Haar werkgever volgt het landelijke beleid en vindt dat de gedeelde berichten voor haar mogelijk schadelijk zijn. Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Lees meer

Algemeen

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde herstructurering aan elk van zijn twee kinderen € 5.000 waarmee ze ieder 5% van de aandelen van de Holding-BV kopen. De Belastingdienst corrigeert de verkoopprijs naar ruim € 500.000 en legt vader een navorderingsaanslag op.

Lees meer